• Ultima actualizare: Luni 14 Iunie 2021, 14:21
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

CERCETARE

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Centrul de Studii şi Cercetări Economice

Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti a aprobat, în data de 30 mai 2013, înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări Economice în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, CSCE este o entitate ştiinţifică şi de consultanţă, fără personalitate juridică, organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Scopul CSCE este desfăşurarea de activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în domeniul economic, cu accent pe: creşterea contribuţiei cadrelor didactice şi a specialiştilor Facultăţii de Ştiinţe Economice la cercetarea fundamentală şi aplicativă din domeniile de competenţă, dezvoltarea abilităţilor pentru cercetare, inclusiv la nivelul masteranzilor şi studenţilor, promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional a preocupărilor şi rezultatelor obţinute, sprijinirea revistei Economic Insights – Trends and Challenges a Facultăţii de Ştiinţe Economice, promovarea naţională şi internaţională a imaginii Universităţii Petrol-Gaze şi a Facultăţii de Ştiinţe Economice. .În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţat, centrul va organiza mai multe tipuri de activităţi precum: cercetări fundamentale şi aplicative în domeniile: economie, afaceri şi dezvoltare durabilă, statistică, previziune şi modelarea sistemelor economic, informatică economică, management bazat pe cunoaştere, marketing, finanţe-contabilitate şi analiză economico-financiară, comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii; organizarea de seminarii ştiinţifice, conferinţe, sesiuni, colocvii, dezbateri, mese rotunde; activităţi de elaborare, tipărire şi distribuire de rapoarte de cercetare, reviste, culegeri ale comunicărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor; organizarea de expoziţii, lansări de carte, evenimente culturale.

Orientarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice a CSCE se realizează de către Consiliul Ştiinţific. Preşedintele Consiliului Ştiinţific este domnul conf. univ. dr. Lazăr Cornel, prorector al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Conducerea executivă a centrului este asigurată de director ajutat de doi secretari ştiinţific. Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi directorul CSCE au fost desemnaţi prin decizie a rectorului Universităţii.

Membrii ai Centrului sunt cadre didactice ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti sau ale altor universităţi, cercetători şi practicieni din domeniul ştiinţelor economice precum şi din domeniile înrudite.

Regulamentul Centrului de Studii şi Cercetări Studii şi Cercetări Economice poate fi consultat aici.

Hotărârea Senatului prin care se înfiinţează Centrul de Studii şi Cercetări Economice poate fi consultată aici.

Manifestări științifice

No item found!

Colective de cercetare

No item found!

Proiecte cercetare / dezvoltare

 1. Caracterizarea fizico-chimică a condensatului de la sondele de extracție a gazelor.
 2. Analiza cantitativă a unor probe de cenușă grea rezultată din procesul tehnologic al cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET- 2, prin analiză de absorbție atomică și analiză gravimetrică, în vederea determinării conținutului de CaSO4.
 3. Analiza unei probe rezultate în arderea agregatelor (nisip și pietriș) utilizate la producerea asfaltului.
 4. Studii de coroziune a unor prăjini de foraj.
 5. Testare a produselor BIO-SOLVENT, DEGRESANT, FLUID DE UNGERE ȘI RĂCIRE.
 6. Chelatizanți pentru micronutrienți pe bază de resurse regenerabile (NUTRIL).
 7. Proiectare și inginerie de bază pentru conversia instalației de fabricare Dioctilftalat (DOF) în instalațiile de fabricare Dioctiltereftalat (DOTP).
 8. Determinarea unor proprietăți pentru fluide de foraj.
 9. Servicii de expertiză tehnică privind evaluarea caracteristicilor fizico-chimice ale uleiurilor utilizate la compresoarele cu şurub.
 10. Studiu de evaluare a conformității componenților pentru combustibili obținuti prin condiționarea uleiurilor uzate și a altor deșeuri (petroliere) periculoase.
 11. Cercetări și expertiza tehnică privind stabilirea prețului de referință al țițeiurilor extrase din România.
 12. Studiu privind scenarii în vederea stabilirii programului de activitate al ROMPETROL RAFINARE- PUNCT DE LUCRU RAFINĂRIA VEGA în condiții defavorabile dispersiei poluanților în atmosferă.
 13. Tehnologii de fabricare a unsorilor consistente.
 14. Analiza termoenergetică, bilanțuri termoenergetice, analiza Pinch și optimizarea regimurilor de funcționare pentru instalațiile tehnologice, conform Anexei de descriere detaliată a instalațiilor la prezentul contract.
 15. Tehnologii de condiționare a produselor petroliere. Studiu de predimensionare a instalației de separare a componentelor volatile prin metoda distilării.
 16. Evaluarea calităţii uleiurilor lubrifiante pe baza testului de oxidare de lungă durată, Testare a produselor BIO-SOLVENT, DEGRESANT, FLUID DE UNGERE ȘI RĂCIRE.
 17. Calcule privind determinarea coeficienților maximi de pierderi, specifici activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport, desfășurate la rafinaria Petrotel-Lukoil Ploiești.
 18. Studiu privind elaborarea unor scenarii în vederea stabilirii programului de activitate al S.C. UNILEVER ROMANIA S.A. în condiţii defavorabile dispersiei poluanţilor în atmosferă.
 19. Calcule privind reactualizarea coeficienților maximi de pierderi specifice activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al produselor petroliere în Depozite OMV PETROM.
 20. Identificarea cauzelor rădăcină pentru funcționarea deficitară a rampei de descărcare a gazolinei din rafinaria Petrobrazi.
 21. Studii de evaluare a calității produselor petroliere pe bază de teste specifice de laborator.
 22. Evaluarea calităţii uleiurilor lubrifiante pe baza testului de oxidare de lungă durată.
 23. Măsurători concentrații COV (compuși organici volatili) la rezervoare S.C. OMV Petrom
 24. Creșterea eficienței energetice a instalațiilor de biogas prin elaborarea sistemului integrat: biogaz - microalge – biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare (algalBiogazConceptEnergie), Beneficiar PN – III- P1- 1.2 – PCCDI – 2017 – 0541.

Alte informații

În cadrul Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie se află în curs de implementare proiectul „Modernizare, dotare și recompartimentare interioară la UPG Ploiești – Corp I” susținut din fonduri nerambursabile prin Regio (Programul Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.3 – „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”.

Valoarea totală a proiectului este de 27.955.222 lei și are în vedere creșterea nivelului de educație atât prin dotarea laboratoarelor facultății cu echipamente moderne cât și prin refacerea spațiilor de învățământ din facultate astfel încât acestea să corespundă cerințelor actuale. Astfel, în urma acestor lucrări corpul I al universității, corp în care se află Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie, va dispune de un modul termic propriu care va asigura încălzirea mult mai eficientă a sălilor dar și de dotări în acord cu ultimele cerințe din domeniu în ceea ce privește securitatea la incendiu a acestui corp de clădire.

Data estimată pentru încheierea lucrărilor este luna martie a anului 2022.