Căutare pe site:

Paginile acestui site:

Vizitatori unici:

free counters

Vizite pe acest site:

  • Număr afișări articole : 982385
Up

Disertație 2017

Susținerea disertație la MSM va avea loc in data de 28.02. ora 13:30 in sala J III 3.

Înscrierea pentru examenul de disertație la specializarea Managementul Sectorului Public se face vineri 23 feb., orele 09.00 - 11.00, sala J P 13.
Susținerea  pentru examenul de disertație la specializarea Managementul Sectorului Public  va avea loc miercuri 28 feb., incepand cu ora 11,00, sala J P 13.

Anunț privind susținerea examenelor de licență și disertație, sesiunea februarie 2018:

  • Înscrierile pentru examenele de disertație pentru absolvenții seriilor anterioare se fac în data de 23 februarie 2018, între orele 10-11 la secretariatul facultății.
  • Perioada de susținere a examenelor disertație pentru absolvenții seriilor anterioare este 26-28 februarie 2018.

Extras din R 04-03. Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 2016-2017:

 

Art. 20. (1) Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor se face, pentru absolvenţii proprii, de către secretarii comisiilor de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/ disertaţie din cadrul facultăţilor organizatoare ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cererea de înscriere trebuie să fie vizată de secretariatul facultăţii organizatoare pentru confirmarea calităţii de absolvent a candidatului.

 

Art. 21. Facultăţile şi DPPD informează candidaţii despre condiţiile de înscriere, perioadele de desfăşurare a examenului, tematica, accesul în biblioteci, cursurile de pregătire, actele necesare, prin afişare pe paginile web ale acestora.

Art. 22. (1) Secretarul şef al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti verifică, înainte de începerea examenului de licenţă/diplomă, la sediul fiecărei facultăţi, autenticitatea diplomei de bacalaureat în original din dosarul fiecărui candidat.

(2)    În situaţia în care există suspiciuni legate de autenticitate, diplomele suspecte sunt înaintate Ministerul Educaţiei Naţionale pentru verificare.

(3)    În cazul în care la dosarul unui student nu există diploma în original, secretariatul facultăţii trebuie să îi solicite acestuia să o prezinte în vederea verificării.

(4)    Studenţii care nu prezintă diploma de bacalaureat în original nu se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor.

(5)    Avizul secretarului şef se dă la nivel de program de studii/specializare, indicându-se studenţii care nu au putut prezenta diploma de bacalaureat în original sau cei pentru care există suspiciuni legate de autenticitatea diplomei.

(6)    Secretariatul facultăţii aduce la cunoştinţa secretarilor comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă numele studenţilor care se află în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (2).

(7)    Pentru examenul de disertaţie, prevederile art. 22, alin. (2) se aplică şi pentru diploma de licenţă/inginer.

(8)    Pentru candidaţii care provin din alte instituţii de învăţământ superior înscrierea în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor se face la secretariatele facultăţilor absolvite.

Art. 23. (1) Pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, înscrierea candidaţilor care provin din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se face cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de începerea examenului la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

(2)    Din componenţa dosarului de examen, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.

(3)    Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei, într-un dosar plic, următoarele documente:

două fotografii  ¾ cm, realizate pe hârtie foto mată.

a) cererea de înscriere (Anexa 12);

b) copie după cartea de identitate;

c) nota de lichidare;

d) pagina cu titlul lucrării (Anexa 8), pagina cu datele iniţiale pentru proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie (Anexa 9) şi aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10). Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă Anexele 8, 9 şi 10 sau 11 din dosar numai dacă acestea sunt completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii). Avizul reprezentantului facultăţii se dă după ce secretariatul facultăţii primeşte, pe bază de proces verbal, şi verifică dosarele de înscriere de la secretarul comisiei.

Anexele 8, 9 şi 10 sau 11, completate şi semnate, în original, sunt incluse şi în proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie.

e) proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie, în format tipărit şi în format electronic (format PDF neprotejat, care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere sau pagini PDF scanate.

Ordinea documentelor din proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie este următoarea:

  • pagina cu titlul lucrării (Anexa 8);
  • pagina cu datele iniţiale pentru proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie (Anexa 9);
  • aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10);
  • cuprinsul proiectului de diplomă sau lucrării de licenţă/disertaţie, urmat de conţinutul acestuia/acesteia;

f) copie după chitanţa privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, cuantum valabil pentru anul universitar 2016-2017, în cazul candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul sau care nu l-au susţinut în primii doi ani de la absolvire.

(4) Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie dacă Anexele 8, 9 şi 10 sau 11 sunt completate şi semnate, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master
Ghid de elaborare a proiectului de disertație
Anexa 8 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 9 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 10 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 7 - F 270.13/Ed.2 - Cerere temă finalizare studii
Teme luate din lista de teme suplimentare, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, AAIPG, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, AAIPG, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, AFPD, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, AFPD, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, MSB, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, MSB, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, MSM, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, MSM, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, MSP, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, MSP, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, SAI, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, TIA, dep. CIF
Teme luate din listele anilor anteriori, dep. ADA
Teme luate din listele anilor anteriori, dep. CIF
 
 
Powered by Phoca Download