Search on the site:

Pages of this site:

Unique visitors:

free counters

Visits on this site:

 • Articles View Hits : 903978
Up

Licență 2017

Înscriere la licență, sesiunea septembrie 2017: 18.09 (detaliile pe specializări vor fi afișate mai jos)

Examenul de licență, sesiunea septembrie 2017: 19.09 (detaliile pe specializări vor fi afișate mai jos)

Înscrieri:

 • CIGZ, CIGD - Lector univ.dr. Dumitru Ileana 18.09.2017, 10.00 – 12.00, Ip1
 • ECTS - Lector univ. dr. Brezoi Alina 18.09.2017, 11.00-13.00, birou Prodecani, corp A
 • FB - Lector univ.dr. Popescu Georgiana 18.09.2017, 10.00 – 11.00, JI6
 • IE - Lector univ. dr. Voica Marian Cătălin 18.09.2017, 10.00 – 12.00, J I 10
 • MAN, MAD - Lector univ. dr. Uță  Daniela 18.09.2017, 9,00 – 11.00, Jp13
 • MMC - Lector univ.dr. Ioniță Amalia 18.09.2017, 8.30-9.30, Jp1

Extras din R 04-03. Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 2016-2017:

Art. 20. (1) Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor se face, pentru absolvenţii proprii, de către secretarii comisiilor de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/ disertaţie din cadrul facultăţilor organizatoare ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Cererea de înscriere trebuie să fie vizată de secretariatul facultăţii organizatoare pentru confirmarea calităţii de absolvent a candidatului.

Art. 21. Facultăţile şi DPPD informează candidaţii despre condiţiile de înscriere, perioadele de desfăşurare a examenului, tematica, accesul în biblioteci, cursurile de pregătire, actele necesare, prin afişare pe paginile web ale acestora.

Art. 22. (1) Secretarul şef al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti verifică, înainte de începerea examenului de licenţă/diplomă, la sediul fiecărei facultăţi, autenticitatea diplomei de bacalaureat în original din dosarul fiecărui candidat.

(2)    În situaţia în care există suspiciuni legate de autenticitate, diplomele suspecte sunt înaintate Ministerul Educaţiei Naţionale pentru verificare.

(3)    În cazul în care la dosarul unui student nu există diploma în original, secretariatul facultăţii trebuie să îi solicite acestuia să o prezinte în vederea verificării.

(4)    Studenţii care nu prezintă diploma de bacalaureat în original nu se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor.

(5)    Avizul secretarului şef se dă la nivel de program de studii/specializare, indicându-se studenţii care nu au putut prezenta diploma de bacalaureat în original sau cei pentru care există suspiciuni legate de autenticitatea diplomei.

(6)    Secretariatul facultăţii aduce la cunoştinţa secretarilor comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă numele studenţilor care se află în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (2).

(7)    Pentru examenul de disertaţie, prevederile art. 22, alin. (2) se aplică şi pentru diploma de licenţă/inginer.

(8)    Pentru candidaţii care provin din alte instituţii de învăţământ superior înscrierea în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor se face la secretariatele facultăţilor absolvite.

Art. 23. (1) Pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, înscrierea candidaţilor care provin din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se face cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de începerea examenului la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

(2)    Din componenţa dosarului de examen, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.

(3)    Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei, într-un dosar plic, următoarele documente:

două fotografii  ¾ cm, realizate pe hârtie foto mată.

a) cererea de înscriere (Anexa 12);

b) copie după cartea de identitate;

c) nota de lichidare;

d) pagina cu titlul lucrării (Anexa 8 - F), pagina cu datele iniţiale pentru proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie (Anexa 9) şi aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10). Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă Anexele 8, 9 şi 10 sau 11 din dosar numai dacă acestea sunt completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii). Avizul reprezentantului facultăţii se dă după ce secretariatul facultăţii primeşte, pe bază de proces verbal, şi verifică dosarele de înscriere de la secretarul comisiei.

Anexele 8, 9 şi 10 sau 11, completate şi semnate, în original, sunt incluse şi în proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie.

e) proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie, în format tipărit şi în format electronic (format PDF neprotejat, care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere sau pagini PDF scanate.

Ordinea documentelor din proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie este următoarea:

 • pagina cu titlul lucrării (Anexa 8);
 • pagina cu datele iniţiale pentru proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie (Anexa 9);
 • aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10);
 • cuprinsul proiectului de diplomă sau lucrării de licenţă/disertaţie, urmat de conţinutul acestuia/acesteia;

f) copie după chitanţa privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, cuantum valabil pentru anul universitar 2016-2017, în cazul candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul sau care nu l-au susţinut în primii doi ani de la absolvire.

(4) Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie dacă Anexele 8, 9 şi 10 sau 11 sunt completate şi semnate, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).

Programarea intrării la examenul de licență, ECTS, 19 septembrie 2017
Programarea intrării la examenul de licență, FB, 19 septembrie 2017
Programarea intrării la examenul de licență, IE, 19 septembrie 2017
Programarea intrării la examenul de licență, MMC, 19 septembrie 2017
Programarea intrării la examenul de licență, MAN, 19 septembrie 2017
Rezultatele examenului de licență, CIG, comisia 1, 11-12 iulie 2017
Rezultatele examenului de licență, CIG, comisia 2, 11-12 iulie 2017
Rezultatele examenului de licență, ECTS, 13-14 iulie 2017
Rezultatele examenului de licență, FB, 13-14 iulie 2017
Rezultatele examenului de licență, IE, 13-14 iulie 2017
Rezultatele examenului de licență, Management, 11-13 iulie 2017
Rezultatele examenului de licență, MMC, 13 iulie 2017
Teme luate din listele anilor anteriori, dep. CIF
Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master
Ghid de elaborare a proiectului de licenţă
Decizie de modificare a componenței comisiilor de licență și disertație
Anexa 8 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 9 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 10 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 7 - F 270.13/Ed.2 - Cerere temă finalizare studii
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea CIG
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea FB
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea IE
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea ECTS
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea MAN
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea MMC
Teme luate din lista de teme suplimentare, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, CIG zi +ID, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, CIG zi +ID, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, ECTS, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, FB, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, FB, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, IE, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, IE, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, Man. zi +ID, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, Man. zi +ID, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, MMC, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, ECTS+MMC, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, PIPP, dep. CIF
Teme luate din listele anilor anteriori, dep. ADA
Rezultatele examenului de licență, Management, 11-13 iulie 2017
 
 
Powered by Phoca Download